Karcianki

Lista kart z dodatku AotC

Nr Nazwa Strona Typ Rzadkość B S P H Tekst
1 Anakin Skywalker (A) Light Character Rare 7 60 6 5 Jedi Padawan
Pay 3 force Evade 3
2 Anakin Skywalker (B) Light Character Rare 5 50 4 4 Jedi Padawan
One of your units in the Ground arena gets +20 speed and +2 power until end of battle. Play only during your build step. (Jedna z twoich jednostek w arenie naziemnej dostaje +20 do szybkości i +2 do siły do końca bitwy. Zagrywaj tylko podczas swojego etapu budowy.)
Pay 1 force Evade 1
3 Assassin Droid ASN-121 (A) Dark Character Rare 3 50 4 1 Assassin Droid
Choose one of your opponents units in the Character arena. ASN-121 does 3 damage to that unit unless your opponent has a Jedi in the Character arena and pays 2 Force. Play only when ASN-121 would attack. (Wybierz jedną z jednostek przeciwnika w arenie postaci. ASN-121 zadaje 3 obrażenia tej jednostce, chyba że przeciwnik posiada Jedi w arenie postaci i zapłaci 2 punkty Mocy. Zagrywaj tylko, gdy ASN-121 miałby zaatakować.)
4 Bail Organa (A) Light Character Rare 4 40 3 2 Alderaanian Diplomat
Your opponent chooses one of his units in the Character arena. Tap that unit unless your opponent pays 3 Force. Play only during your build step. (Twój przeciwnik wybiera jedną ze swoich jednostek w arenie postaci. Tapnij tą jednostkę, chyba że przeciwnik zapłaci 3 punkty Mocy. Zagrywaj tylko podczas swojego etapu budowy.)
5 Battle Fatigue Neutral Battle Rare - - - - Pay 2 Force Choose an arena where no unit has attacked this turn. Each unit in that arena gets -1 power until end of battle. (Wybierz arenę gdzie żadna jednostka nie atakowała jeszcze podczas tej tury. Każda jednostka w tej arenie dostaje -1 do siły do końca bitwy.)
6 Boba Fett (A) Neutral Character Rare 2 40 2 1 Clone boy
As long as Boba is in the Character arena, each Bounty Hunter gets -10 speed. (Jeśli Boba jest w arenie postaci, każdy z Łowców Nagród dostaje -10 do szybkości)
7 Captain Typho (A) Light Character Rare 5 40 5 5 Naboo Soldier
As long as Typho is in the Character arena, each of your other Naboo Soldiers gets +10 speed. (Jeśli Typho znajduje się w arenie postaci, każdy z twoich innych Żołnierzy Naboo dostaje +10 do szybkości.)
8 Clear the Skies Neutral Mission Rare 3 - - - The Dark Side Player chooses and discards a unit from each arena in which he has 4 or more units. Then the Light side player does the same. (Gracz Ciemnej Strony wybiera i wyrzuca na stos kart straconych jednostkę z każdej areny, gdzie ma 4 lub więcej jednostek. Następnie gracz Jasnej Strony robi to samo.)
9 Clone Officer Light Character Rare 5 40 5 4 Clone Soldier
As long as this unit is in the Character Arena, each of your Clones gets +1 power. (Jeśli ta jednostka znajduje się w arenie postaci, każdy z twoich Klonów dostaje +1 do siły.)
Dodatkowe zasady
10 Dark Rendezvous Dark Mission Rare 4 - - - Your opponent loses 7 Force. (Twój przeciwnik traci 7 punktów Mocy.)
11 Dark Side's Command Dark Battle Rare - - - - Pay 8 Force Choose one of your opponents tapped units in the Space arena. Untap that unit. The next time it would attack this turn, you may have it attack another of your opponents units in the Space arena. (Wybierz jedną z tapniętych jednostek przeciwnika w arenie kosmicznej. Untapnij tą jednostkę. Następnym razem, gdy ta jednostka miałaby zaatakować, możesz kazać jej zaatakować inną jednostkę przeciwnika w arenie kosmicznej.)
Dodatkowe zasady
12 Dark Side's Compulsion Dark Battle Rare - - - - Pay 8 Force Chose one of your opponents tapped units in the Ground arena. Untap that unit. The next time it would attack this turn, you may have it attack another of your opponents units in the Ground arena. (Wybierz jedną z tapniętych jednostek przeciwnika w arenie naziemnej. Untapnij tą jednostkę. Następnym razem, gdy ta jednostka miałaby zaatakować, możesz kazać jej zaatakować inną jednostkę przeciwnika w arenie naziemnej.)
Dodatkowe zasady
13 Darth Sidious (A) Dark Character Rare 8 40 5 6 Dark Jedi Master
When the battle phase ends, if Sidious is in the Character arena you gain +1 Force. (Kiedy kończy się faza bitwy, jeśli Sidious znajduje się w arenie postaci, zdobywasz 1 punkt Mocy.)
As long as Sidious is in the Character Arena your opponent builds all cards face up. (Jak długo Sidious znajduje się w arenie postaci twój przeciwnik buduje wszystkie karty rysunkami do góry.)
Pay 2 Force Evade 3.
14 Darth Tyranus (A) Dark Character Rare 9 50 7 5 Dark Jedi Master
Pay 1 Force Tyranus gets +2 power for this attack. (Tyranus dostaje +2 do siły na czas tego ataku)
Pay 3 Force Evade 3.
Pay 2 Force Deflect 1
15 Destruction of Hope Dark Mission Rare 2 - - - Your opponent chooses and discards 2 cards from his hand. You gain +1 Force. (Twój przeciwnik wybiera i wyrzuca na stos kart straconych 2 karty ze swojej ręki. Dostajesz 1 punkt Mocy.)
16 Dexter Jettster (A) Neutral Character Rare 4 50 1 4 Diner Owner
One of your Characters gets +3 power until end of battle. Play only when Dexter would attack. (Jedna z twoich postaci dostaje +3 do siły do końca bitwy. Zagrywaj tylko, gdy Dexter miałby zaatakować.)
17 Geonosian Sentry Dark Character Rare 6 40 4 4 Geonosian Soldier
As long as this unit is in the Character arena each of your other Geonosians gets +10 Speed. (Jeśli ta jednostka znajduje się w arenie postaci każdy inny Geonozjanin dostaje +10 do szybkości.)
18 Hero's Duty Light Battle Rare - - - - Pay 4 Force One of your units gets +5 power for this attack. When this attack ends discard that unit. (Jedna z twoich jednostek dostaje +5 do siły na czas tego ataku. Kiedy atak się skończy wyrzuć tą jednostkę na stos kart straconych.)
19 Hero's Flaw Neutral Battle Rare - - - - Pay 3 Force Choose one of your opponent's Characters. This turn each of your Characters gets Critical Hit 2 as long as he is attacking that Character. (Wybierz jedną z postaci przeciwnika. Podczas tej tury każda z twoich postaci dostaje zdolność Critical Hit 2 o ile atakuje tą wybraną postać.)
20 Interference in the Senate Dark Battle Rare - - - - Pay 10 Force Choose an arena. Each of your opponent's units in that arena gets -20 speed and -2 power until end of battle. (Wybierz arenę. Każda z jednostek przeciwnika w danej arenie dostaje -20 do szybkości i -2 do siły do końca bitwy.)
21 Jango Fett (A) Dark Character Rare 8 60 7 6 Bounty Hunter
As long as Jango is attacking a Jedi, he gets Critical Hit 2. (Jeśli Jango atakuje Jedi, dostaje Critical Hit 2.)
22 Jango Fett (B) Dark Character Rare 6 60 6 4 Bounty Hunter
As long as Jango is attacking a Jedi he gets +1 power and Critical Hit 1. (Jeśli Jango atakuje Jedi, dostaje +1 do siły i Critical Hit 1.)
23 Jar Jar Binks (A) Light Character Rare 3 40 2 2 Gungan Diplomat
When your opponent rolls one or more dice in an attack on Jar Jar, you may reroll any of those dice. (Kiedy twój przeciwnik rzuci jedną lub większą ilością kości podczas ataku na Jar Jara, możesz rzucić ponownie dowolnymi z tych kości.)
24 Jedi Call for Help Light Mission Rare 3 - - - Search your deck. You may take a unit card from your deck. Show it to your opponent and put it into your hand. Then shuffle your deck. You may complete this Mission only if you have a Jedi in the Character arena. (Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć z talii kartę jednostki. Pokaż ją przeciwnikowi i przełóż do swojej ręki. Następnie przetasuj swoją talię. Możesz ukończyć tą misję tylko jeśli masz Jedi w arenie postaci.)
25 Jedi Council Summons Light Mission Rare 2 - - - Search your deck. You may take a Jedi card form your deck. Show it to your opponent and put it into your hand. Then shuffle your deck and gain +1 Force. (Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć kartę Jedi ze swojej talii. Pokaż ją przeciwnikowi i przełóż do swojej ręki. Następnie przetasuj swoją talię i dodaj sobie jeden punkt Mocy.)
26 Jedi Knight's Deflection Light Battle Rare - - - - Pay 6 Force Prevent up to 2 damage to one of your units. That unit may do that much damage to a unit of your choice in the same arena. (Zapobiegnij dwóm lub mniej obrażeniom zadanym jednej z twoich jednostek. Ta jednostka może zadać tyle samo obrażeń wybranej przez ciebie jednostce w tej samej arenie.)
27 Lama Su (A) Neutral Character Rare 4 20 3 3 Kaminoan Diplomat
As long as Lama is in the Character arena, each Clone costs 1 fewer build counter to deploy. (Jeśli Lama znajduje się w arenie postaci, każdy Klon kosztuje 1 żeton budowy mniej, aby go wystawić.)
28 Luxury Airspeeder Neutral Ground Uncommon 3 60 2 2 Coruscant Speeder
As long as this unit is in the Ground arena, each of your other Ground units gets +10 speed. (Jeśli ta jednostka znajduje się w arenie naziemnej, każda z twoich innych jednostek naziemnych dostaje +10 do szybkości.)
29 A Moment's Rest Light Mission Rare 3 - - - Choose one of your units. Prevent all damage to that unit this turn. (Wybierz jedną ze swoich jednostek. Zapobiegnij wszystkim obrażeniom, które będą zadane tej jednostce podczas tej tury.)
30 Naboo Defense Station Light Ground Rare 8 10 6 12 Naboo Fortification
31 Obi-Wan Kenobi (A) Light Character Rare 7 40 6 7 Jedi Knight
Pay 2 Force Evade 2
Discard Obi-Wan from the Character arena Prevent all damage to one of your Characters. Then you gain additional Force equal to the damage prevented. (Wyrzuć Obi-Wana na stos kart straconych z areny postaci Zapobiegnij wszystkim obrażeniom zadawanym jednej z twoich postaci. Następnie zdobywasz tyle dodatkowych punktów Mocy ilu obrażeniom zapobiegłeś.)
32 Obi-Wan's Starfighter (A) Light Space Rare 4 50 3 3 Jedi Starfighter
Critical Hit 2
When the battle phase starts, if Obi-Wan's Starfighter is in the Space arena, remove all damage counters from Obi-Wan's Starfighter. (Kiedy zacznie się faza bitwy, jeśli Obi-Wan's Starfighter znajduje się w arenie kosmicznej, usuń wszystkie żetony obrażeń z Obi-Wan's Starfighter.)
33 Order Here Neutral Mission Rare 2 - - - Each Battle card costs 3 more Force to play this turn. (Battle cards with no Force cost now cost 3 Force to play.) (Każda karta bitewna kosztuje 3 punkty Mocy więcej, aby ją zagrać podczas obecnej tury. (Karty bitewne bez kosztu w punktach Mocy kosztują teraz 3 punkty Mocy.))
34 Padmé Amidala (A) Light Character Rare 5 60 4 4 Naboo Diplomat
As long as Padmé is in the Character arena, each of your Jedi gets +10 speed and Anakin Skywalker gets +2 power. (Jeśli Padmé znajduje się w arenie postaci, każdy z twoich Jedi dostaje +10 do szybkości i Anakin Skywalker dostaje +2 do siły.)
35 Padmé Amidala (B) Light Character Rare 4 40 3 2 Naboo Diplomat
When the roll for build points is made, if Padmé is in the Character arena, the Dark Side gets -1 build point this turn. (Kiedy zostanie wykonany rzut na punkty budowy, jeśli Padmé znajduje się w arenie postaci, gracz Ciemnej Strony dostaje 1 punkt budowy mniej tej tury.)
36 Padmé's Yacht (A) Light Space Rare 5 40 3 5 Naboo Transport
Shields 1
37 Plo Koon (A) Light Character Rare 6 50 5 5 Kel Dor Jedi Master
As long as you have another Jedi in the Character arena, Plo gets +1 power. (Jeśli masz innego Jedi w arenie postaci, Plo dostaje +1 do siły.)
Pay 2 Force Evade 2
38 Plot the Secession Dark Mission Rare 3 - - - Discard your hand. Then draw 5 cards. (Wyrzuć na stos kart straconych karty ze swojej ręki. Następnie pociągnij 5 kart.)
39 Power Dive Neutral Battle Rare - - - - Pay 3 Force Untap one of your tapped Starfighters in the Space arena or tapped Speeders in the Ground arena. (It can attack again.) (Untapnij jeden ze swoich tapniętych Myśliwców w arenie kosmicznej lub tapniętych Speederów w arenie naziemnej. (Ta jednostka może zaatakować ponownie.))
40 Queen Jamillia (A) Light Character Rare 4 30 3 2 Naboo Diplomat
Retreat one of your Diplomats. Play only when Jamillia would attack. (Wycofaj jednego ze swoich Dyplomatów. Zagrywaj tylko, gdy Jamilia miałaby zaatakować.)
41 R2-D2 (A) Light Character Rare 3 10 2 3 Astromech Droid
Each of your units in the Space arena gets Critical Hit 1 until end of battle. Play only during your build step. (Każda z twoich jednostek w arenie kosmicznej dostaje Critical Hit 1 do końca bitwy.)
42 San Hill (A) Dark Character Uncommon 2 20 1 2 IG Banking Clan Diplomat
You get +2 build points this turn. Your opponent gets +1 build point this turn. Play only during your build step. (Dostajesz 2 dodatkowe punkty budowy tej tury. Twój przeciwnik dostaje 1 dodatkowy punkt budowy tej tury. Zagrywaj tylko podczas etapu budowy.)
43 Second Effort Neutral Battle Rare - - - - Pay 5 Force Choose one or more of your attack dice. Reroll those dice. (Do this before damage prevention.) (Wybierz jedną lub więcej kości rzuconych na atak. Rzuć ponownie tymi kośćmi. (Zagrywaj przed zapobieganiem obrażeniom.))
44 Seek the Council's Wisdom Light Mission Rare 2 - - - You gain +4 Force. (Dostajesz 4 punkty Mocy.)
45 Shu Mai (A) Dark Character Uncommon 3 30 3 2 Commerce Guild Diplomat
Draw a card, then discard a card from your hand. Play only during your build step. (Pociągnij kartę, a następnie wyrzuć na stos kart straconych kartę ze swojej ręki. Zagrywaj tylko podczas swojego etapu budowy.)
46 Slave I (A) Dark Space Rare 4 40 5 3 Patrol Ship
As long as Slave I is in the Space arena, your opponent can't retreat any Space units with damage counters on them during his or her retreat step. (Jeśli Slave I znajduje się w arenie kosmiczne, twój przeciwnik nie może wycofać żadnej jednostki kosmicznej, która ma na sobie żetony obrażeń, podczas swojego etapu wycofywania.)
47 Spirit of the Fallen Light Battle Rare - - - - Pay 2 Force Each of your Characters gets +2 power until end of battle. Play only if one of your Characters has been discarded from the Character arena this turn. (Każda z twoich postaci dostaje +2 do siły do końca bitwy. Zagrywaj tylko jeśli jedna z twoich postaci podczas obecnej tury została wyrzucona na stos kart straconych z areny postaci.
48 Target the Senator Dark Mission Rare 3 - - - When the battle phase starts, choose one of your opponent's units in any arena. Target the Senator does 4 dice of damage to that unit. (Kiedy zacznie się faza bitwy, wybierz jedną z jednostek przeciwnika w dowolnej arenie. Target the Senator zadaje 4 kości obrażeń tej jednostce.)
49 Taun We (A) Neutral Character Rare 2 20 2 3 Kaminoan Diplomat
As long as Taun is in the Character arena, each of your Clones gets +10 speed. (Jeśli Taun znajduje się w arenie postaci, każdy z twoich Klonów dostaje +10 do szybkości.)
50 Trade Federation Battleship Core Dark Ground Rare 9 10 10 12 Trade Federation Fortification
51 Tyranus's Edict Dark Mission Rare 3 - - - Choose one of your units. As long as that unit is in an arena, your other units in that arena can't be attacked this turn. (Wybierz jedną ze swoich jednostek. Jak długo ta jednostka znajduje się w jakiejś arenie, twoje inne jednostki w tej samej arenie nie mogą być atakowane tej tury.)
52 Tyranus's Geonosian Speeder (A) Dark Ground Rare 6 40 2 1 Geonosian Speeder
Search your deck. You may take a Battle card from your deck. Show it to your opponent and put it into your hand. Then shuffle your deck. Play only during your build step. (Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć kartę bitewną ze swojej talii. Pokaż ją przeciwnikowi i przełóż do swojej ręki. Następnie przetasuj swoją talię. Zagrywaj tylko podczas swojego etapu budowy.)
53 Tyranus's Solar Sailer (A) Dark Space Rare 4 60 2 2 Geonosian Starfighter
Critical Hit 2
When its attack ends, you may retreat Tyranus's Solar Sailer. (Kiedy atak tej jednostki się skończy, możesz wycofać Tyranus's Solar Sailer.)
54 Tyranus's Wrath Dark Battle Rare - - - - Pay 8 Force The attacking unit gets +7 power for this attack. (Atakująca jednostka dostaje +7 do siły na czas tego ataku.)
55 War Will Follow Dark Battle Rare - - - - Pay 3 Force Choose a Space unit in your opponent's build area. Put that unit into the Space arena. If it's tapped, untap it. (Wybierz jednostkę kosmiczną w strefie budowy przeciwnika. Przełóż tą jednostkę do areny kosmicznej. Jeśli jest tapnięta, untapnij ją.)
Dodatkowe zasady
56 Ward of the Jedi Light Battle Rare - - - - Pay 4 Force Choose one of your units. That unit can't be attacked this turn as long as you have any other units in the same arena. (Wybierz jedną ze swoich jednostek. Ta jednostka nie może być atakowana tej tury, jak długo posiadasz inne jednostki w tej samej arenie.)
57 Windu's Solution Light Battle Rare - - - - Pay 2 Force One of your units gets +30 speed and +2 power until end of battle. (Jedna z twoich jednostek dostaje +30 do szybkości i +2 do siły do końca bitwy.)
58 Yoda (A) Light Character Rare 9 40 6 6 Jedi Master
When end the battle phase does, if Yoda in the Character arena is, +1 Force you gain. (Kiedy faza bitwy zakończy się, jeśli Yoda w arenie postaci się znajduje, 1 punkt Mocy zdobywasz.)
2 Force pay Evade 3
10 Force pay Deflect 3
59 Yoda's Intervention Light Battle Rare - - - - Pay 3 Force Prevent up to 3 damage to one of your units. (Zapobiegnij trzem lub mniej obrażeniom zadawanym jednej z twoich jednostek.)
60 Zam Wesell (A) Dark Character Rare 6 60 6 4 Clawdite Bounty Hunter
When the Character battle step starts, if Zam is in the Character arena, choose one: remove 1 damage counter from Zam, or Zam gets Critical Hit 2 until end of battle. (Kiedy ropoczyna się etap bitwy w arenie postaci, jeśli Zam znajduje się w arenie postaci, wybierz jedną z opcji: usuń 1 żeton obrażeń z Zam, lub Zam dostaje Critical Hit 2 do końca bitwy.)


(1) 2 3


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.