Karcianki

Specyficzne karty - AotC

Attract Enemy Fire
Pay 2 Force Choose one of your units in the same arena as the attacking unit. The attacking unit now attacks that unit instead of the original defending unit. Play only before your opponent rolls attack dice. (Wybierz jedną ze swoich jednostek w tej samej arenie co atakująca jednostka. Atakuje ona teraz wybraną przez ciebie jednostkę zamiast wcześniejszej atakowanej jednostki. Zagrywaj tylko zanim przeciwnik rzuci kośćmi na atak.)

Jeśli masz jednostkę, która nie może zostać zaatakowana (z powodu karty Tyranus’s Edict lub innej o podobnym działaniu) nie ma żadnej możliwości, aby została zaatakowana. Jeśli zagrywasz Attract Enemy Fire, nie możesz zmienić broniącej się jednostki na jednostkę, która nie może zostać zaatakowana.

Clone Officer
As long as this unit is in the Character arena, each of your Clones gets +1 power (Jeśli ta jednostka znajduje się w arenie postaci, każdy z twoich Klonów dostaje +1 do siły.)

Podtyp karty Clone Officer zawiera słowo „Clone”, więc karta ta zwiększa również sama sobie siłę o 1, a nie tylko innym klonom.

Dark Side’s Command i Dark Side’s Compulsion
Pay 8 Force Choose one of your opponent’s tapped units in the Space arena. Untap that unit. The next time it would attack this turn, you may have it attack another of your opponent’s units in the Space arena. (Wybierz jedną z tapniętych jednostek przeciwnika w arenie kosmicznej. Untapnij tą jednostkę. Następnym razem, gdy ta jednostka miałaby zaatakować, możesz kazać jej zaatakować inną jednostkę przeciwnika w arenie kosmicznej.)
Dark Side’s Compulsion ma bardzo podobny tekst, z tą różnicą, że dotyczy on kart w arenie naziemnej a nie kosmicznej.

Zagranie jednej z tych dwóch kart podczas ataku nie kasuje tego ataku. Pozwala ci tylko zaatakować jedną jednostką przeciwnika.
Jeśli zdecydujesz się użyć tego efektu, musisz wybrać, która z jednostek przeciwnika ma zostać zaatakowana. Twój przeciwnik nie może zadecydować o tym, że jednostka nie atakuje i nie może zagrać zamiast niego zdolnością (np. taką, która jest zagrywana, kiedy jednostka miałaby zaatakować). Jeśli zdecydujesz się nie używać tej zdolności lub jeśli nie możesz jej użyć, bo żadna z jednostek przeciwnika nie może zostać zaatakowana, jednostka atakuje normalnie. W takim wypadku twój przeciwnik podejmuje wszystkie decyzje jak podczas normalnego ataku.

War Will Follow
Pay 3 Force Choose a Space unit in your opponent’s build area. Put that unit into the Space arena. If it’s tapped, untap it. Wybierz jednostkę kosmiczną w strefie budowy przeciwnika. Przełóż tą jednostkę do areny kosmicznej. Jeśli jest tapnięta, untapnij ją.)

Nie możesz wystawić częściowo zbudowanej karty (partially built card). Możesz wystawiać jedynie wcześniej wycofane jednostki. Ta karta używa wyrażenia „build area”, tam gdzie powinno być użyte „build zone”. Obydwa zwroty oznaczają tą samą rzecz, ale przyszłe karty zawsze będą używały wyrażenia „build zone”, a nie „build area”.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.